(Symbol 262/GLB/OGS) DZIAŁKA na SPRZEDAŻChełmno,
Działka inwestycyjna przy DK 91 w miejscowości Chełmno !
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, usytuowana w miejscowości Chełmno, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 91.
Działka posiada powierzchnię 4942 m2, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową. 
Dopuszcza się funkcję mieszkaniową w formie jednego lokalu mieszkalnego, wbudowanego w budynek o przeznaczeniu podstawowym.
Linia energetyczna przebiega bezpośrednio przez działkę, a wodociąg znajduję się 160 m od działki.
W sąsiedztwie działki realizowana jest budowa dużego obiektu handlowego.
Poszczególne klasy gruntów:
Łąki klasa IV

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów zabudowy 

1) przeznaczenie – obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 60%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 
c) wysokość zabudowy do 9 m, 
d) dachy płaskie lub wielospadowe, 
e) zakaz podpiwniczania oraz obowiązek podwyższonego parteru lub nadsypanie terenu na działkach objętych potencjalnym zagrożeniem powodzi, 
f) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a-e należy stosować odpowiednio wramach dokonywanej zmiany 
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu ustala się: 
a) dopuszcza się lokalizację na terenie funkcji mieszkaniowej, w formie jednego lokalu mieszkalnego, wbudowanego w budynek o przeznaczeniu podstawowym, 
c) w strefie oddziaływania pól elektromagnetycznych, o szerokości po 6,5 m od osi linii napowietrznej 15 kV, zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i innych o charakterze chronionym, określonych w przepisach odrębnych, do czasu skablowania, 
d) dla terenu oznaczonego symbolem 6D 3PU ustala się obowiązek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 6 m przy linii rozgraniczającej terenu oznaczonego symbolem 6D 2MN; 
4) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej:
a) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej wynosi 30 m;

b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej wynosi 2000 m2.

c) dopuszcza się inne podziały niż wymienione w lit. a, b w celu podziału pod drogi wewnętrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2 
5) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego: 
a) nakaz zachowania istniejących rowów melioracyjnych oznaczonych symbolem graficznym na rysunku planu; 
b) dopuszcza się odstępstwa od ustalenia zawartego w lit. b pod warunkiem przebudowy istniejących rowów melioracyjnych; 
c) zakaz grodzenia działek budowlanych w odległości mniejszej niż 3,0 m od brzegu istniejących rzek i cieków; d) cały teren położony jest w granicy głównych krawędzi doliny Wisły i rzeki Browiny;e) w granicy głównych krawędzi doliny Wisły i rzeki Browiny obowiązuje: 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego ukształtowania terenu ze znacznym ograniczeniem zmian wistniejącej zieleni, zdopuszczeniem niezbędnych zmian związanych zlokalizowaniem budynków, obsługą komunikacyjną oraz urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej, 
f) zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych. 
g) nakaz ochrony przed uciążliwym oddziaływaniem w zakresie klimatu akustycznego i drgań zgodnie z przepisami odrębnymi, 
h) obowiązuje wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej tworzącej barierę wizualną i akustyczną oddzielające teren od drogi KDGP zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego ustaleniami planu, 
6) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) teren zlokalizowany jest w strefie w strefie ``E` ochrony ekspozycji Zespołu Staromiejskiego,b) w strefie `E` ochrony ekspozycji Zespołu Staromiejskiego, obowiązuje: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokościowych;- zakaz tworzenia przesłon widokowych z zieleni wysokiej,- zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz wszelkich z prefabrykatów betonowych, 
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
a) obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem 1PU z dróg oznaczonych symbolem 6D 01KDD, 6D 02KDD, dopuszcza się realizowanie dróg wewnętrznych, zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi KDGP zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego ustaleniami planu,; 
b) obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem 2PU z dróg oznaczonych symbolem 6D 02KDD, 6D 03KDD, 6D 01KDL dopuszcza się realizowanie dróg wewnętrznych, zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi KDGP zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego ustaleniami planu, 
c) obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem 3PU z dróg oznaczonych symbolem 6D 04KDD, 6D 05KDD, 6D 01KDL, dopuszcza się realizowanie dróg wewnętrznych, zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi KDGP zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego ustaleniami planu, 
8) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a)dla zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – minimum 30miejsc postojowych na 100 zatrudnionych w tym stanowiska dla samochodów ciężarowych, obowiązuje zapewnienie dodatkowego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej 
b) dla zabudowy usługowej – minimum 2 miejsca postojowe na 25 mp.uż. obowiązuje zapewnienie dodatkowego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej 
c) dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych lub postojowych w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach sąsiadujących zlokalizowanych poza granicami planu 
9) w zakresie infrastruktury technicznej ustala się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV z linii napowietrznych na kablowe 

UWAGA!

Oferta aktualna wyłącznie do końca maja !

Świetna lokalizacja bezpośrednio przy drodze krajowej nr 91 !
Na wszelkie pytania odpowiem telefonicznie.
Więcej zdjęć na www golebiewski net lub w biurze nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 18 w Chełmnie.

Nieodpłatnie pomagam w uzyskaniu kredytu hipotecznego/inwestycyjnego !

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
262/GLB/OGS
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Rodzaj rynku
PIERWOTNY
Nieruchomość dostępna od
13.04.2021
Cena cena w innych walutach
525 000 PLN
Kraj
POLSKA
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
chełmiński
Gmina
Chełmno
Miejscowość
Chełmno
Kod pocztowy
86-200
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Wygląd działki
PUSTA
Położenie
POD MIASTEM
Powierzchnia działki
4 942, 00 m2
Rodzaj działki
USŁUGOWA, BUDOWLANA, INWESTYCYJNA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Udział w działce
CAŁOŚĆ
Droga dojazdowa
ULICA OSIEDLOWA
Rodzaj nawierzchni
POLNA
Rodzaj kanalizacji
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Źródło wody
WODA MIEJSKA
Czy jest KW
Nr Licencji
21578

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Hubert Gołębiewski

Zapytaj o ofertę