(Symbol 257/GLB/OGS) DZIAŁKA na SPRZEDAŻŚwiecie,
Działka budowlana z domem w Świeciu! Okazja

Na sprzedaż jest działka budowlana o powierzchni aż 4102 m2 w miejscowości Świecie, przy ulicy Wodnej ! 
Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 128m2.
Budynek wymaga gruntownego remontu bądz rozbiórki.
Grunt przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( C36MN/U (ZZ)) !
Spokojna okolica i malownicze tereny, pobliże lasów i łąk. Dojazd drogą asfaltową. 
Świetny dojazd do centrum handlowego, marketów, instytucji użyteczności publicznej (ok. 600m).
W budynku usytuowanym na działce znajduje się przyłącze energetyczne oraz wodociągowe.
Działka z ogromnym potencjałem, zróżnicowane ukształtowanie terenu i piękny widok na dolinę rzeki Wdy, po przeciwnej stronie ulicy.
Niewielka ilość sąsiednich domostw sprawia, że położenie jest bardzo ciche i przyjemne.

Szczegółowe ustalenia MPZP dla nieruchomości:

§                96. Ustalenia dla terenów C33MN/U, C36MN/U(ZZ), C41MN/U(ZZ), C42MN/U
1.              Przeznaczenie terenów: tereny przeznacza się pod funkcje podstawowe:
1)              mieszkaniową jednorodzinną,
2)              usług nieuciążliwych.
2.              Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)              dopuszcza się budowę obiektów garażowo-gospodarczych;
2)              nakaz stosowania do pokrycia dachów dachówki (materiałów imitujących ją) lub innych materiałów historycznych, np. papy z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 pkt 2 lit. c.
3.              Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wprowadza się zakaz lokalizacji usług mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4.              Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej i `W` ochrony archeologicznej.
5.              Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.
6.              Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)              zgodnie z art. 82 ustawy Prawo wodne na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, wprowadza się zakaz m. in. lokalizacji nowej, jak i rozbudowy istniejącej zabudowy;
2)              w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić z ww. zakazu;
3)              istniejąca zabudowa do zachowania;
4)              rozbudowa           na  obszarze  bezpośredniego  zagrożenia  powodzią  możliwa  w przypadku                  zwolnienia
                  z zakazu;                                                     
5)              dla  nowej              zabudowy  mieszkaniowo-usługowej,  na  obszarze  bezpośredniego  zagrożenia         powodzią
w przypadku zwolnienia z zakazu, ustala się następujące parametry:
                  a)              wysokość budynku do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
                  b)  dach dwu lub czterospadowy o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o,
                  c)              budynki otynkowane z elewacją w kolorach pastelowych;
6)               dla  nowej  zabudowy  garażowo-gospodarczej,  na  obszarze  bezpośredniego  zagrożenia powodzią
                  w przypadku zwolnienia z zakazu, ustala się następujące parametry:
a)              zabudowa parterowa,
b)              dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci do 30o;
7)              dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicach działki;
8)              wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksimum 50%;
9)              wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki minimum 20%.
7.              Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: tereny C36MN/U(ZZ) i C41MN/U(ZZ) znajdują się częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Wisły o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (woda stuletnia).
8.              Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1)              podziały nieruchomości na działki w celu przyłączenia fragmentu działki do nieruchomości sąsiedniej oraz pod tereny komunikacyjne zgodnie z § 5 ust. 12 pkt 1 - bez ograniczeń;
2)              podziały nieruchomości na działki na inne cele:
a)              minimalna wielkość nowopowstałej działki 400 m2,
b)              minimalna szerokość frontu działki 20 m,
c)              kąt nachylenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 80-100o.
9.              Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie określa się.
10.           Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: dostępność z ulicy Polnej i Wodnej.
11.           Stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30% wzrostu wartości nieruchomości.
WAŻNE!

Z uwagi na MPZP, działka zwolniona jest z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Może ją nabyć każda osoba fizyczna, niebędąca rolnikiem ! :)

Na wszelkie pytania odpowiem telefonicznie.
Więcej zdjęć na www golebiewski net
Polecam ze względu na przyjemną lokalizację i zachęcam do prezentacji !

Nieodpłatnie pomagam w uzyskaniu kredytu hipotecznego w atrakcyjnych warunkach !

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
257/GLB/OGS
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Rodzaj rynku
WTÓRNY
Nieruchomość dostępna od
27.08.2020
Cena cena w innych walutach
149 000 PLN
Cena za m2
36 PLN
Kraj
POLSKA
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
świecki
Gmina
Świecie
Miejscowość
Świecie
Kod pocztowy
86-100
Ulica
Wodna
Położenie działki
TEREN ZRÓŻNICOWANY
Wygląd działki
ZABUDOWANA
Możliwa zabudowa
WOLNOSTOJĄCA
Położenie
MIASTO
Budynki w sąsiedztwie
WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE
Powierzchnia działki
4 102, 00 m2
Kształt działki
NIEREGULARNY
Zagospodarowanie działki
ZABUDOWA, KRZEWY I DRZEWA
Rodzaj działki
BUDOWLANA, USŁUGOWA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Droga dojazdowa
ASFALTOWA
Rodzaj nawierzchni
ASFALTOWA - KOSTKA
Energia elektryczna
Podłączony wodociąg
Źródło wody
WODA MIEJSKA
Czy jest KW
Wodomierz
Nr Licencji
21578

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Hubert Gołębiewski

Zapytaj o ofertę